ارکان تنظیم اسناد رسمی چیست؟

ارکان تنظیم اسناد رسمی چیست؟

ارکان تنظیم اسناد رسمی چیست؟ اسناد در زمان تنظیم، مثل سایر جهات و دلایل دیگر با موانعی مواجه می شوند از جمله این که ارکان تنظیم این اسناد که مربوط به مامورین و صلاحیت آن ها و یا عدم رعایت مقررات قانونی می باشد رعایت نگردد، که این امر باعث از رسمیت افتادن سند تنظیم …

ارکان تنظیم اسناد رسمی چیست؟ ادامه »